Metsur

Metsur, tase 4

Kutsestandard  

Hindamisstandard 

Metsur kutseeksami juhend

Taastõendamise juhend

 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumiseks tuleb vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist täita sooviavaldus eksami sooritamiseks.


Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad 

Kutse taastõendamine 10.05. Eksamile registreeri ennast SIIN.

 

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

a) taotlejale on varasemalt antud sama kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle ühe aasta;

b) taotleja on teinud taastõendamisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt ühe aasta jooksul kutsealast tööd.

 

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus;

b) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) taotlejale varasemalt antud kutsetunnistuse koopia;

d) tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 211,06 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 48.80 € (sisaldab käibemaksu)
Metsur II kutsetunnistuse omanikud sooritavad osaeksami (teoreetiline test), mille hind on 48.80 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad allpool tabelist.
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: Metsur 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 14 päeva enne eksamit.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile: Luua Metsanduskool, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 49203

 

Eeltingimused:

  1. vähemalt ühe aasta pikkune kutsestandardis kirjeldatud tööde tegemise kogemus ja läbitud erialane täiendkoolitus või
  2. läbitud vähemalt metsur, tase 4 või kõrgema taseme metsanduslik õppekava või
  3. metsur II kutsetunnistuse omanikud, kes saavad taotleda kutsetunnistust, sooritades positiivselt valikvastustega teooriatesti;
  4. tõendatud esmaabikompetentsid.

 

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Haridust/koolitust tõendava tunnistuse koopia või töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;
  3. Eneseanalüüs, millega tõendatakse ühe aastane töökogemus ja kus on kaetud kõik tegevusnäitajad (koostamise juhis on kutseeksami juhendis);
  4. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  5. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 30 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (eneseanalüüs/praktikaaruanne, teoreetiline test, praktiline langetus, praktiline ülesanne). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam. 

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus. Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

Eksami osa

Hind

Eneseanalüüs/praktikaaruanne

87,84 EUR

Teoreetiline test

48,80 EUR

Praktiline ülesanne

162,26 EUR

 

 

Mida peab eksamil oskama?

Metsur, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.

Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta saate Kutseandjalt Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult: tel: 656 7643, e-post: info@empl.ee