ForestMobility

Forest Mobility

Rahastaja: Erasmus+ programm

Toetuse eelarve: 63 362 €

Projekti periood: tegevuste elluviimine toimub perioodil 01.10.2022 kuni 31.03.2024

Loe lisa siit: Kutseõppurite õpiränne 

Projekti partnerid:

  • Lansirannikon Koulutus OY
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Etelä-Savon Koulutus Oy
  • Jyvaskylan Koulutuskuntayhtyma
  • De Wijnpers
  • Erasmus Learning Academy
  • Shipcon Limassol Limited
  • Rovaniemi Municipal Federation of Education

 

Kontaktisik: Kristel Nõges, noges@luua.ee, +372 5193 1358.

 

Projekti eesmärk: Projekti peaeesmärk on parandada kutseõppe kvaliteeti tänu professionaalsete ja motiveeritud töötajate ning läbi uute ja innovaatiliste õppemeetodite ning -keskkondade. Antud projekti elluviimine aitab kaasa võtmeisikute oskustepagasit suurendada ning varustada neid vajalike teadmistega uutest õpetamisviisidest ning -keskkondadest. Samuti aitab see tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ning loob eelduse koolist väljalangevuse vähendamisele. Projekti elluviimisega soovib Luua Metsanduskool oma tuntust Euroopas suurendada ning tõsta kutseõppe mainet.

 

Tegevused: saadame õpirändesse 16 töötajat ning 14 õpilast

 

Oodatavad tulemused: Kavandatavate õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, mis vähendab koolist väljalangevust ja tõstab kutsehariduse mainet. Õpirännete kaudu arendavad õpilased erialaseid kompetentse, mis tagab nende konkurentsivõime Euroopa tööturul. Samuti kasvab projekti tegevuste kaudu töötajate professionaalne areng ning töömotivatsioon, mida iseloomustab valmidus rakendada igapäevatöösse ja –tegevustesse saadud teadmisi ja uusi töömeetodeid. Õpirännete tulemusena paraneb osalejate võõrkeeleoskus ja võtmepädevused, suureneb kultuuriteadlikkus ning avardub silmaring. Programmis osalemise tulemusena suureneb rahvusvaheliselt Luua Metsanduskooli tuntus ning suureneb koostöövõrgustik.

 

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.