2019

Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas

Projekti nimi: Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas, 2017-1-EE01-KA102-034802.

 • Rahastaja: Erasmus+ programm, KA1
 • Toetuse summa: 68 446 €
 • Projekti periood: 01.09.2017 – 31.08.2019
 • Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee
 • Projekti partnerid:
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome)
 • Etelä-Savon Koulutus Oy (Soome
 •  Ogre Technical School (Läti)
 • De Wijnpers (Belgia)
 • HBLA für Forstswrirthschaft Bruck/Mur (Austria)

Osalejad: 35 Luua Metsanduskooli õpilast ja 10 haridustöötajat

Projekti nimi: Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas, 2017-1-EE01-KA102-034802.

 

Eesmärk: Projekti eesmärgiks osalejate tasemel on nende kompetentside arendamine vastavalt EKR tasemele. Õpilaste puhul toimub kompetentside arendamine kutsestandardi ja selle kaudu õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest lähtuvalt, lisandväärtusena ka kultuuritundlikkuse, keelepädevuse arendamine, mis kõik kokku annab õpilastele suuremad konkurentsieelised tööturul hakkamasaamiseks. Õpetajate puhul on eesmärgiks on täiendada oma erialaseid ja pedagoogilisi kompetentse, et uute väljundipõhiste õppekavade järgi õpetamine oleks efektiivsem ning et hoida oma taset vastavalt ametikohale nõutule ja/või seda tõsta.

Tulemused ja mõju: Õpirännetel osalejad said välispraktikal kasutada oma seniseid teadmisi ja oskusi. Samuti omandati uusi teadmisi ning osalejad said suurepärase kogemuse ning just seetõttu on nad saavutanud varasemaga võrreldes kõrgema arengutaseme. Osalejad on arendanud õpirändel oma isikuomadusi ja keeleoskust, samuti on arenenud nende vastutus- ja kohusetunne ning oskus töötada meeskonnas. Õpirände tulemusena kasvas osalejate õpi- ja töömotivatsioon valitud erialal. 

Õpetajad on lisaks kõigele eelnevale kindlasti ka arendanud oma tööks vajalikke kompetentse ning oskavad neid üle kanda ka õppeprotsessi. Õpirändel käinud õpetajad on endaga kaasa toonud vajalikke teadmisi ja oskusi, mis aitavad paremini toime tulla muutunud õpikäsitusega ning arendada kooli õppeprotsessi.

Osalejate õpiränne on suurendanud Luua Metsanduskooli rahvusvahelist tuntust ning samuti on see tugevdanud partnerite omavahelisi suhteid.

Osalejate tagasiside:

Matkajuht Soomes: Kutsekool asus Jämsänkoski linnas, Soomes. Meid osales 5 matkajuhi õpilast. Linnake asus looduskaunis kohas, ümbritsetuna metsadest, järvedest ja terviseradadest. Suurepärane ja rahulik koht, kus õppetööle ja kohalikega suhtlemisele keskenduda. Meile oli määratud väga pädev kohalik mentor/õpetaja ning veel üks kontaktisik kooli poolt, kes tegeles olmeliste teemadega. Mentor integreeris meid kohalikku ellu, kutsudes meid sauna, laenutades meile kajakke ja kanuusid ning jalgrattaid, tutvustas meile kohalikku ööelu vappu pidustuste ajal ning kutsus osalema orienteerumise ja jalgratta võistlustele. Teine kontaktisik viis meid rahvusparki matkama, hoolitses selle eest, et meie majutuse ja söögiga kõik korras oleks ning saatis meid rongile ning oli muidu igakülgselt abiks. Meie kontaktisikud kohapeal täitsid oma rolli minu arvates ideaalselt, olles sõbralikud ning soodustades meie integreerumist kohalikku ellu. Jäin enda praktikaga väga rahule ning soovitaksid seda ka teisel matkajuhtidel proovida.  Väga huvitav oli näha Gradia ametikooli ning Soome väikelinna elu. Õpe oli intensiivne ja silmaringi avardav. Soovitan kindlasti ise võimalikult aktiivne olla ja mitte oodata, et keegi teine seal sulle tegevusi välja mõtleb. Ise tuleb küsida ja uurida, kui tahad midagi lisaks saada. Sain väga väärtusliku kogemuse osaliseks, õppisin tundma Soomet ning sain parema ettekujutuse oma eriala potentsiaalist.

Matkajuht Soomes: Õpirände tulemusel tekkis arusaam Soome kutseõppesüsteemi metoodikatest (märksõnadeks projektipõhisus, ettevõtlus). Omandasin rohkelt matkajuhile väärtuslikke erialaseid kogemusi (ürditoitude valmistamine/ soomepärase matkakohvi valmistamine, toitlustamine korraldamine matkadel; linnuliikide tundmine, linnuhäälte eristamine, linnuliikide nimetused inglise ja soome keeles; kreatiivsete loodusega seotud meeskonnamängude korraldamine; looduse vahendamine lastele; üritust korraldava meeskonna instrueerimine ja klienditeenindus ürituse läbiviimise raames jne). Inglise keele kõneoskus paranes märkimisväärselt, õpiränne andis hea võimalus keele praktiseerimiseks.

Hindan õpirändel osalemist äärmiselt kordaläinuks. Ma ei oska välja tuua midagi, mis oleks läinud halvasti. Nähtu ning kogetu andis matkajuhi eriala omandamisele rahvusvahelise mõõtme, tekkisid kontaktid, mida kindlasti ka edaspidises töös kasutada. Kahenädalane väga intensiivne õppeprogrammi jooksul sain mitmekesiseid kogemusi ka koolituse läbiviimise osas – oli metoodikaid, mida soomlastelt üle võtta ning koolitunde, mida oleks saanud tõhusamalt/põnevamalt sisustada. Õpetajate / mentori tagasiside minule oli vägagi toetav ning positiivne, nad hindasid protsessides osalemise aktiivsust, innukust ja avatust. Eraldi soovin välja tuua Soome vastuvõtjate külalislahkuse, mis on maailma klass.

Harvesterioperaator Lätis: Praktikakoht asus Ogre metsanduskoolis ning selle kooli metsades. Ööbisime Ogre metsanduskooli kõrval olevas ühiselamus. Minuga kaasas olid 2 harvesteri poissi ja 3 forvarderi poissi ja metsas kaasas oli meil kaks instruktorit - harvesteri instruktor Ojars ja forvarderi instruktor Ivo. Esimesel päeval võttis meid vastu Ogre tehnikumi huvijuht Sigita ning järgmistel päevadel saime oma muredega pöörduda teise huvijuhi Eva poole. Minu jaoks kõige olulisem tulemus oli minu töö tegemise oskuse paranemine/kiirenemine. Liigutused muutusid sujuvamaks ja iga järgneva päevaga suutsin rohkem puid maha lasta ja neid ära töödelda. Kõik saavutati läbi töö tegemise/läbi praktiseerimise. Lisaks enne polnud ma teinud öösel tööd, rääkimata harvesteriga. Nüüdseks olen ma tänu sellele öö vahetusele, mis meil oli. Arenesin 2 nädalaga väga palju, sest reaalset masina praktikat on olnud meil veel vähe ning iga väiksemgi aeg masina peal on suureks abiks minu arengule. Juhendaja kiitis meid põhimõtteliselt iga päev, sest algul ta arvas, et kuna me oleme esimest aastat õppimas, et siis me ei oska midagi teha aga näitasime vastupidist.

Metsur Soomes: Käisin praktikal Soomes, Jämsänkoskis, Gradia Jämsä kutsekoolis. Õpiränne korraldati minu kooli, Luua Metsanduskooli poolt. Majutus oli Jämsänkoskis, kooli ühiselamus. Praktikal olime oma erialast neljakesi+ 2 õpetajat (1 nädala) ja Gradia poolt oli meil oma mentor ja teine juhendaja ka. Esimese nädala tegevus oli rohkem silmaring ja ümbruskonnaga tutvumine (tutvusime kooliga, külastasime Metsä tselluloositehast, Isojärvi rahvusparki, metsamajasi, kooli metsa jm vaatamisväärsusi Jämsänkoski lähedal), teisel nädalal tegime tööd, saime ohtlikku puud langetada, saega töötada, võsasaega töötada ja istutada. Vabal ajal saime omapead linnas uurida, kooli ümbruses on discgolfi rada. Töö sae, võsasae ja toruga istutamine oli juba varasemalt õpitud. Sain teada Soome riigi ja rahvuse kohta ning muidugi kõik see kogemus seal välismaal. Põnev oli suhelda 2 Hispaania naisõpetajaga, kes ka praktikal olid ning üleüldse inglise keelt praktiseerida ja olla soomekeelses keskkonnas. Oluline oli välismaal elamise kogemus, võõrkeeles rääkimine, erinevate inimestega suhtlemine, Soome metsanduse kohta teada saamine, sealne töökogemus. Samamoodi oli tore oma koolikaaslastega seda õpirände kogemust jagada.

Puittaimede hindaja Belgias: Olime õpirände korras praktikal Leuveni linnas Belgias. Meid võttis seal vastu DE WIJNPERS VLAAMS-BRABANT nimeline kool, kust erinevad õpetajad tegelesid meiega paralleelselt praktikakohtadega. Praktika kestis 2 nädalat, mille raames olime praktikal kahes asutuses, milleks olid Leuveni linna haljastusosakond nimega GROENDIENST ja loodususlike koosluste hoidmise ja kaitsmisega tegelev asutus nimega NATURPUNT. Kõige olulisem tulemus oli minu jaoks võimalus minna uude keskkonda, tutvuda uute inimestega, olla juures kui nad tööd teevad, teha nendega koostööd. Näha Belgia ettevõtete sisemist töökorraldust, omavahelist suhtlemist. Sain teada, et asjad, mis Eestis on enesest mõistetavad nagu näiteks suured looduskaitse alad, säilinud erinevad liigid, et meil on võimalus nautida vaikust ja pimedust. Seda luksust belglastel enam ei ole. Enne ma arvasin, et Belgia on loodustsäästev heaolu riik, aga nüüd ma tean, et nende maa on maju täis ehitatud, loodus on hävitatud või ümberkujundatud. Ojades ja jõgedes voolav vesi ei ole puhas, vaid põllumajanduse poolt reostatud. Erialaselt sain ma palju kogemusi. Varem ei olnud ma teinud arboristi tööd tõstukilt, ei olnud tegelenud looduskaitsega ega reaalselt linna tingimustes hinnanud puid. Ka oli võimalus kogeda uudset puu istutamist ankurdamise meetodiga. Usun , et meil läks õpiränne väga hästi. Olime pidevas tegevuses, kõik osalejad olid entusiastlikud, kui vaja panime alati kohe käed külge. Näitasime kõige vastu huvi ja olime igati tänulikud saadud õppimis võimaluse eest. Tagasisidet saime vastuvõtma kooli koordinaatori Walda käest, kes ütles meile kokkuvõtvalt, et kõik praktika kohad olid meiega väga rahul olnud. Oli öeldud, et kui tuleb veel sarnaseid õpilasi, siis muudkui saatke veel. Tagasiside oli väga hea.

Puittaimede hindaja Belgias: Antud õpirändes oli praktikakohti 2 ning lisaks vastuvõttev organisatsioon, kes korraldas tutvustavaid ekskursioone kohalikku kutsekooli (haljasus, põllumajandus jne); külastama lähimat ja suurimat looduskaitseala; vaatama kohaliku parima arboristi tööd ning külastama suurt puukooli, kus meile näidati kohalikku töökorraldust ja taimeliike. Põhilisteks praktikakohtadeks (mõlemal nädalal 3 päeva, kolmapäevast reedeni) oli Leuveni linna haljastuseenuste osakond (Groendinst) ning kohalik MTÜ Natuurpunt, kes haldas ja hooldas kohalikke looduskaitsealasid. Lisaks külastasime mitmeid kordi Leuveni botaanikaaeda ning tervet Leuveni linna, kus uurisime oma eriala jaoks olulisi paikasid (esmaspäevad ja teisipäevad olid vastuvõtva organisatsiooni korraldatavate väljasõitude päralt). Saadud uued teadmised puudutasid seda, kuidas tööd teistes riikides tehakse ja milliseid meetodeid igapäevatöös kasutatakse. Uued oskused puudutasid ka kliima- ja keskkonna olukorra paremini tundma õppimist, mis Eestis on väga erinev, seega suurendas see minu teadlikkust üldisest keskkonnaseisundist, mis aitab mul paremini mõista meie tehtavaid otsuseid. Põhikogemuseks oli töömeetodite erinevuste mõistmine ja õppimine erinevate looduskeskkondade kohta. Oma arengut hindaksin tegevuste sooritamisel heaks, kuigi tegemist polnud väga keeruliste ülesannetega (v.a mootorsae kasutamine), peamiseks väljakutseks oli minu jaoks võõrpuu liikide määramine. Meiega koos töötanud spetsialistid hindasid minu sooritusi väga heaks ning kiideti paljude küsimuste küsimise eest (mis oli ka neile väljakutseks). Usun, et ei saa öelda „hea või halb“, vaid kõik kogemused olid võrdväärsed selle tõttu, et sealne keskkond on väga erinev. Pigem läks kõik hästi, kuna kogemused olid väga vajalikud. Muud moodi tegutseda poleks olnud väga võimalik, kuna see eeldaks antud riigi keskkonnaseisundi põhjalikku õppimist ning see pole antud erialal vajalik. Pigem laiendasid nähtud ja saadud kogemused silmaringi ning üldise keskkonnaseisundi hindamise võimalikkust. Järgmisel korral ei teeks ma midagi teisiti, kuna võtsin õpirändest juba maksimumi. Eelpool kirjeldatud tegevused ja ülesannete täitmine on mõjutanud minu arengut peamiselt silmaringi laiendamise võtmes, ehk oskan tulevikus hinnata olukordasid tänu Belgia keskkonna tundmaõppimisele paremini ja palju laiemalt (mitte vaid Eesti-keskselt). Lisaks olen saanud nii õpirändel kohtutud inimeste kui ka oma grupikaaslaste abil palju teadlikumaks arboristika kui ka puittaimede hindamise valdkonnas. Lisaks erialastele teadmistele ja kogemustele, õppisin ma tegema paremini grupitööd ning hindama oma võimeid ja teadmisi erinevates valdkondades.

 

Vaata siit, kuidas õpirändesse minna

 

 

Arboristiõppe arendamine

Arboristiõppe arendamine Luua Metsanduskoolis rahvusvahelise Erasmus+ projekti ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region 2017-1-LT01-KA202-035253 toel

 • Rahastaja: Erasmus+ programm, KA2
 • Projekti eelarve: 290 560 €
 • Toetuse summa Luua Metsanduskoolile: 39 495 €
 • Projekti periood: 01.11.2017 – 31.10.2019
 • Projekti koordinaator: Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre (linkida: https://www.vjdrmc.lt/erasmus-2/)
 • Kontaktisik: Aino Mölder aino.molder@luua.ee

 • Projekti partnerid:
 • Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre
 • Jyväskylä Educational Consortium (Finland),
 • European Arboricultural Council (Germany)
 • IPC groene rimte bv (Holland),
 • Priekuli Technical School (Latvia)

Projekti peaeesmärkideks on:

 • võrrelda arboristiõppe taset partnermaades ning jagada üksteisele häid kogemusi;
 • ühtlustada õpetajate taset, milleks viiakse läbi ühiseid koolitusi;
 • koostada ja ühtlustada õpet reguleerivaid dokumente, nagu näiteks kutsestandardid, õppekavad, eksamijuhendid jm;
 • ühtlustada kutseeksamite läbiviimise metoodikat ning hindamiskriteeriume;
 • koostada õpetajatele ning õppijatele vajalik õppematerjal, mis oleks kasutatav ka pärast projekti lõppemist.

 

Projekt käivitus sügisel 2017 kuue partneri vahelises koostöös. Aktiivset tegutsemist alustati märtsis 2018.

 

Projekti partnerid on:

 • PO Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre (Tööturuameti kutseõppekeskus - Leedu) – juhtiv partner
 • European Arboricultural Council (Euroopa Arboristide Nõukogu ehk EAC - Saksamaa)
 • IPC Groene ruimte bv (Arboristide ja mootorsaeoperaatorite kutseeksamikeskus Hollandis)
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jyväskylä kutseõppekeskus Jämsä koolituskoht - Soome)
 • Priekuļu tehnikums (Priekuli Tehnikumi Ergli koolituskoht - Läti)
 • Luua Metsanduskool 

Arboristikoolitus puudub seni täielikult Leedus. See saigi Leedu partnerile otsustavaks motivaatoriks algatada projekt. Ka teistele partneritele, kelle kodumaal arboristiõpet juba pakutakse, tõuseb projektist tulu, kuna on võimalik oma oskusi võrrelda kogenumate „arboristiriikidega“. Kindlasti on neilt ka palju uut õppida. Luua Metsanduskoolil omakorda on teistele jagada kutseeksamite korraldamise nippe ning võrrelda oma eksamikorraldust EAC omaga.

 

Loe ka projekti edust ilmunud uudiseid:

Tunneli lõpus paistab valgus

Eesti arboristid õppisid puud lõikama Läti moodi

Arboristiõpet arendati Luual rahvusvahelise projekti raames

 

 

 

 

 

Projektipartnerid arutlemas Alatskivi pargi puude tervisliku seisundi üle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppekogunemisel Luual ühtlustasid arboristiõpetajad oma oskusi. Teemaks on noorte puude hooldus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektipartnerite koosolek Vilniuses 12. aprillil 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektijuhid pärast järjekordset õppekogunemist ja arupidamist Vilniuses 12. aprillil 2019.