Uudised

Rohkem pilte

Luua Metsanduskool tunnustas praktikapartnereid

Novembris kutsusime kokku pikaajalised praktikapartnerid, et koos arutleda, mis on Luua Metsanduskooli praktikakorralduses hästi ning milliseid kitsaskohti võiks veel lihvida. Lisaks tänasime koostöö eest ning andsime Luua Metsanduskooli tunnustatud praktikaettevõtte märgised üle neile ettevõtetele (vaata nimekirja siit), kellega koostööd tehes oleme uue põlvkonna oskuste lihvimise kvaliteedis veendunud.

 

Esimesel seminaril arutlesid seniste kogemuste üle metsamasina valdkonna õpilased, õpetajad ning ettevõtjad; teisel seminaril kohtusid metsandusvaldkonna ja matkajuhtide praktikabaasiks olnud koolipoolsed juhendajad ja ettevõtjad. Kolmas seminar, kus saavad kogemusi vahetada arboristid ning maastikuehitajad, on edasi lükatud ning leiab aset kevadsemestril.
 

Praktika ettevalmistus

Positiivse poole pealt tõid ettevõtete esindajad välja, et praktika on muutunud õppe lahutamatuks osaks ning ettevalmistus (sh juhenddokumendid, infoliikumine) praktikaks on hea. Väga headeks hinnati õpilaste töötahet ning metsanduslikke teadmisi, kuid kohati on vaja lihvida veel tehnilisi teadmisi ning terminite kasutamist.


Protsesside sujuvamaks muutmiseks toodi välja, et juba enne praktikat soovitakse kohtuda näost näkku ning ettevõtted võiksid praktikavõimalusi näiteks eelnevalt kooli tutvustama tulla, et saaks otse rääkida pakutavatest võimalustest ning töökorraldusest. Lisaks võiks praktikavõimaluse info olla väljas ka ettevõtete kodulehtedel.  Praktika ettevalmistusse võiks senisest enam kaasata vilistlasi ja jagada kogemuslugusid, mis julgustaks teisigi.  


Ettevõtjate poolt jäi kõlama, et kõikide väljundite saavutamiseks peaks praktikant ise olema motiveeritud, aktiivne ning julge suhtleja, teadvustades nii endale kui ettevõttepoolsele juhendajale, mida nad praktikalt ootavad ning milliseid oskusi soovivad lihvida. Samuti sooviksid praktikajuhendajad teada rohkem praktikandi ootuseid, seniseid kogemusi, oskusi ning rääkida juba varakult läbi ajakava. Hea praktikakogemus sünnib mõlema poole pingutamise ja pühendamise tagajärjel!

 

Praktikate läbiviimine ja tagasiside

Praktika läbiviimise positiivse aspektina mainiti, et praktikandid rikastavad maailmapilti ning juhendamine on vahva tegevus. Praktikandi oskused tulevad ettevõttele kasuks ning õige planeerimisega on tegusate praktikantidega võimalik suur hulk töid ära teha ning üksteiselt õppida. Täiskasvanud õppijad hindavad väga praktikate paindlikkust ning kõikidel erialadel ollakse valmis selleks, et väljundite saavutamiseks võiks praktika läbida mitmes eri ettevõttes.


Enne praktikale minekut sooviksid metsamasinavaldkonna õpilased kooli praktiliste tööde käigus harjutada senisest pikemalt ning ka öisel ajal töötamist, et iseseisvate otsuste langetamise julgust juurde saada. Senine õpe keskendub suuresti teooriale ning masina tunnetama õppimine võtab aega, mistõttu võiks sellele planeerida pikema perioodi alustades juba esimesel kursusel.


Kiiret ja kohest tagasisidet oluliste asjade kohta peeti praktikal õppimise tähtsamaiks kohaks – toodi välja, et juhendajad on mõistvad ja tunnustavad, kuid peaks arvestama sellega, et õpilase töötegemise kiirus ning võimekus ei ole võrreldav pikaajalise töötajaga. Samuti tuleb olla valmis eelkõige nooremale õpilasele mõnikord õpetama ka töökultuuri ning ettevõtte toimimise põhimõtteid.


Senisest enam soovivad ausat ja vahetut tagasisidet ka juhendajad – see on õppimisvõimalus ka ettevõttele. Suuremat koostöökohta nähti ka koolipoolsete juhendajatega, kes võiksid näiteks praktikaperioodi jooksul ettevõtteid väisata, et üheskoos arutelda, millistele külgedele veel rõhku panna. Koolilt oodatakse ka nõustamist või koolitust, et olla hea praktikajuhendaja ning infot selle osas, kuidas praktikandil pärast kutseeksamil läheb. Ka praktikandid ise võiksid olla julged oma juhendajale jooksvalt tagasisidet jagama.


Rõhutati, et praktikandid võiksid senisest rohkem töötada andmebaaside ning analüüsidega, et päriselt tööle minnes oskaks nad lisaks praktilistele metsatöödele ka neid valdkondi. Toodi välja, et töötasu teenimise võimalus aitaks tõsta praktikandi motivatsiooni.