Uudised

Maastikuehituse õppekavad läbisid edukalt kvaliteedihindamise

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur hindas 2022. aastal Luua Metsanduskooli aianduse õppekavu ning aasta lõpus saabus hindamiskomisjoni otsus, mis tunnustab meie maastikuehituse ja puukooliaedniku erialad vastavaks kvaliteedi hindamise kriteeriumidele ja õigusaktidele. Järgmine kvaliteedi hindamine viiakse Luua Metsanduskooli aianduse õppekavarühmas läbi kuue aasta pärast.
 

Hindamiskomisjon tõstis tugevusena esile õppekavade pidevat ja süsteemset arendamist, mis aitab kaasa õppekavarühma ja kooli eesmärkide saavutamisele. Lisaks tunnustas komisjon, et aianduse õppekavarühmas on hindamisperioodil kavandatud ja ellu viidud olulisi arendustegevusi õppe sisus ning õppekorralduses eesmärgiga seada õppija vajadused õpiprotsessi keskmesse ning toetada õppijat parimal viisil.

 

Komisjon tõstis esile, et valdkonna õpikeskkond on koolis kaasaegsel tasemel, sh sisehallid võimaldavad sooritada praktilist õpet aastaajast sõltumata ning lisavad õpiprotsessis paindlikkust. Kiitust väärivad eelkõige õpetajad, kes on väga pühendunud ja motiveeritud, aktiivsed ja innukad enesearendajad, kasutades erinevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste arendamiseks.

 

Komisjon andis ka soovitusi parendamiseks. Soovitati täiendada rakenduskava nii, et õppijal oleks juba sisseastumisel ülevaade iseseisva töö mahust ja nõutavatest ülesannetest, mis muuhulgas aitaks kaasa motiveeritud õppijate leidmisele.
 

Ettepanek tehti ka suurendada 3. taseme maastikuehitaja õppekava mahtu praeguselt 60 EKAPilt 90 EKAPile, et anda lõpetajatele süvendatud teadmised ja oskused valitud erialal ning tagada lõpetajate teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavus töömaailma nõuetele.


Komisjon soovitas suurendada arendustegevustesse kaasatud tööandjate ja vilistlaste ringi, et siduda õpet ja praktikat paremini töömaailma ootustega ning vilistlaste tagasisidele tuginedes võiks kool kaaluda puukooli juhtimise jätkuõppekava loomist, et toetada vilistlaste valmisolekut luua oma ettevõte.


Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav hindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Selle käigus hinnatakse õppekasvatustöö toimivust ja jätkusuutlikkust, muuhulgas õppekavaarenduse, õppimise ja õpetamise, eestvedamise ja juhtimise ning ressursside kasutamise toimivust ja jätkusuutlikkust.


 

HIndamiskomisjoni otsus