Enampakkumise teade

Enampakkumine metsamaterjali müügiks

Metsamaterjali müügiobjektide nimekirja ja pakkumuse esitamise vormi leiad SIIT.

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu. Luua Metsanduskool korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Mõõteraportite vorm lepitakse kokku eduka pakkujaga lepingu sõlmimise käigus.

Müüja on liitunud elektroonilise veoselehe registriga ning ei vormista paberveoselehti.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud:

 • kes on seisuga 1. august 2024 täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;
   
 • kes kahe aasta jooksul enne käesolevat enampakkumist ei ole loobunud enampakkumisel edukaks tunnistatud pakkumisega pakutud metsamaterjali koguse ostmisest;
   
 • kellel seisuga 1. august 2024 puuduvad Eesti Vabariigi ees maksuvõlad. Maksuvõlaks ei loeta ajatatud võlga, mille tõendamiseks tuleb esitada koos pakkumusega kehtiv MTA tõend. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada koos pakkumusega asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend, mis ei ole väljastatud varem kui 1. juuli 2024.
   
 • kes on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas esitada müüja nõudmisel enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuda Rahandusministeeriumi kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava arvestusliku koguse metsamaterjali maksumusele koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu metsamaterjali koguse maksumus koos käibemaksuga või tasuda ettemaksu.

 

Enampakkumisel osalemine

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama digitaalselt allkirjastatud vormikohase pakkumuse hiljemalt  5.august 2024 kell 10.00 e-postiga aadressil enampakkumine@luua.ee, märkides digikonteineris asuva faili nimeks „Metsamaterjali pakkumus“. Kinnises ümbrikus võib pakkumuse esitada hiljemalt  5. august 2024 kell 10.00 müügi korraldajale aadressil Luua Metsanduskool, Luua, Jõgeva vald 49203, Jõgevamaa, ümbrikule kirjutada märgusõnad “Metsamaterjali pakkumus”.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontakttelefon;
 • pakutava metsamaterjali kogus, tarnekoht (ostja lao asukoha aadress);
 • ostuhind tarnekohas;
 • pakutav müügilepingu tagatis (krediidiasutuse garantiikiri või tagatisraha) ja ettepanek maksetähtaja kohta või tasutav ettemaks;
 • pakkumuse kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;
 • volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist.

Ostuhind esitada RMK kodulehel avaldatud RMK virnmaterjalide standardis ja palkide standardis kirjeldatud metsamaterjali mõõtmise ning mahu määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes. Ostuhind esitada tarnetingimusel DPU (Incoterms 2020).

 

Müügi korraldaja jätab endale õiguse:

 1. lükata pakkumine tagasi, kui pakkumine ei ole esitatud müügi korraldaja poolt etteantud pakkumuse vormil ja tingimustel;
 2. müügiks pakutud metsamaterjali kvaliteedinõuetest erinevate kvaliteedinõuete esitamise korral pakkumus tagasi lükata või müügimahtu korrigeerida;
 3. müügiks pakutud metsamaterjali pikkustest ja/või diameetritest erinevate mõõtude esitamise korral pakkumus tagasi lükata või müügimahtu korrigeerida kui müügiobjektile vastava ettepaneku tegemise võimalust ei kohaldata.

Pakkumuste hindamisel taandatakse erinevates tarnekohtades pakutud hinnad võrreldavale tasemele Luua Metsanduskooli vahelattu. Vahelao hinna saamiseks lahutatakse tarnekoha hinnast maha arvestuslik metsamaterjali veokulu, mille kindlaksmääramiseks võetakse aluseks tabel Veohinnad metsamaterjali müügi arvutamisel.

Ostja võtab teadmiseks, et riigimetsast saadava metsamaterjali müügi läbipaistvuse suurendamiseks ei kehtesta müügi korraldaja enampakkumise alusel sõlmitavatele müügilepingutele AvTS § 35 lõike 1 p 17 alusel juurdepääsupiiranguid.

Luua Metsanduskool on PEFC säästva metsamajanduse sertifikaadi hoidja.

 

Pakkumised avatakse 5. augustil 2024. a kell 10.15 müügi korraldaja aadressil Luua Metsanduskool, 49203 Luua küla, Jõgeva vald.

 

 Lisainformatsioon enampakkumise kohta e-post: peep.arold@luua.ee, tel: 515 8372.

 

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.