Kasvava metsa ja metsamaterjali müügiteade

Luua Metsanduskool teatab metsamaterjali müügist kestvuslepingu alusel

Müügiobjektide loetelu:
Läbirääkimiste objektiks on Luua MK majandatavast riigimetsast (Luua ja Tihemetsa MK) ajavahemikul jaanuar 2024 kuni detsember 2026 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 5700 m3 kuusepalki, 4700 m3 männipalki, 2800 m3 kasepalki, -vineeripakku ja -spoonipakku ja 1600 m3 haavapaberipuitu. Metsamaterjalide kogused kehtivad RMK virnmaterjalide standardis ja RMK palkide standardis (avaldatud www.rmk.ee ) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhistest lähtudes.


Lisateave

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele tingimustele vastavad juriidilised isikud:
• Ettevõtjad, kes on 01. novembri 2023. a seisuga täitnud viimase kahe aasta jooksul Luua MK ees võetud kohustused ¹;
• Ettevõtjad, kellel 01. novembri 2023. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad või kelle maksude tasumine on ajatatud;
• Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või Luua MK poolt aktsepteeritud muu tagatise;
• Ettevõtja töötajate keskmine brutokuupalk võrdlusperioodil on mitte väiksem kui 70% sama ajavahemiku Statistikaameti poolt avaldatavast keskmisest brutokuupalgast puidutöötlemise või paberi ja paberitoodete tegevusalal (võrdlusperiood viimane avaldatud aasta)
• Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel www.luua.ee avaldatud Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

¹;Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

 

Lisatingimus leht- ja/või okaspuupalgi ostusoovi korral:
• Leht- ja/või okaspuupalki Eestis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või pakkujaga samas kontsernis on Eestis leht- ja/või oksapuupalki ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja.
 

Lisatingimus paberipuidu ostusoovi korral:
• Leht- ja/või okaspuupaberipuitu Eestis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või pakkujaga samas kontsernis on Eestis leht- ja/või okaspuupaberipuitu ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:
• ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);
• kinnitus nõusoleku kohta käesoleva kuulutuse juurde (vt all) lisatud müügilepingu vormis sisalduvate Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;
• soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;
• pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;
• metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise kiirus ja viis);
• pakutav maksetähtaeg;
• esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2024 - 30.06.2024 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;
• esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 30.08.2023, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;
• info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemis ettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);
• info 2021. ja 2022. aastal ostetud ning 2023. a kavandatud palgi ja/või paberipuidu koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;
• läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

 

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.
Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.
Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.
 

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab metsaülematelt:

Peep Arold, tel +372 5158372, e-post peep.arold@luua.ee ja Väino Lill, tel +372 5036706 ja e-post vaino.lill@luua.ee.

 


Pakkumisi saab esitada  digitaalselt allkirjastatult.
Sooviavaldused esitada hiljemalt 15. novembril 2023. a kell 10:00 e-postiga aadressile: kestvusleping@luua.ee.

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Metsaülem Peep Arold
Telefon: +372515 8372
E-post: peep@luua.ee

Luua Metsanduskool
Luua küla, Jõgeva vald, 49203 Jõgevamaa
Telefon: +372 776 2111
E-post: info@luua.ee

 

Lisa 1 - Läbirääkimiste orienteeruvad kogused 2024-2026

Lisa 2 - Hinnapakkumise vorm okaspuupalkide pakkujale

Lisa 3 - Hinnapakkumise vorm kasepalgi, vineeri -ja spoonipaku pakkujale

Lisa 4 - Metsamaterjali müügilepingu vorm (lisadega)

Lisa 5 - Metsamaterjali veo hinnaraamistik

Lisa 6 - Luua MK juhend ja hindamiskriteeriumid

 

Luua Metsanduskool avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 04.01.2007 määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ § 9 alusel.