Parima praktikandi tunnustamine

Luua Metsanduskooli parima praktikandi tunnustamise kord

 

Käesoleva korraga  kehtestatakse parima praktikandi välja selgitamise ja tunnustamise kord, mille eesmärkideks on:

1) tähtsustada noortele praktika olulisust õppeprotsessis ja tööalase karjääri planeerimisel.

2) tunnustada ja tõsta esile Luua Metsanduskooli õpilasi, kes suhtuvad õppekavas ettenähtud praktika sooritamisse vastutustundlikult ja kelle töösooritusega on praktikaettevõte väga rahul.

 

1. Tunnustamise kategooriad

Parimaid praktikante tunnustatakse statsionaarses õppes järgmistes kategooriates:

1.1. parim praktikant metsatehniku erialal

1.2. parim praktikant metsuri erialal

1.3. parim praktikant harvesterioperaatori erialal

1.4.parim praktikant forvarderioperaatori erialal

 

2. Kandidaatide esitamine

2.1. Tunnustamiseks esitab vastava valdkonna praktikakoordinaator või organisatsiooni esindaja, kes on pakkunud praktikakohta, vastava kirjaliku esildise kooli direktorile.

2.2 Tunnustamisele saab esitada igalt erialalt ühe õpilase, kes on edukalt sooritanud õppekavas ettenähtud praktika eelnenud õppeaastal (ajavahemikus 1.september - 30.juuni).

2.3 Kandidaadi esitamisel on oluline lisada kirjeldus, mille poolest praktikant praktika hästi sooritas.

2.4. Tunnustamise esildis koos kirjeldusega tuleb esitada kooli direktorile vähemalt 2 nädalat enne tunnustusürituse toimumist.

 

3. Tunnustamise kriteeriumid

Kandidaatide kohta kirjelduse koostamisel on oluline hinnata:

3.1 praktikandi õpivõimet, õpivalmidust ja arengut erialase praktika käigus,

3.2 seatud praktika eesmärkide ja –väljundite sooritamist, st tuua välja praktikandi teoreetiliste  teadmiste  ja oskuste tase, mis võimaldasid praktika eesmärkide ja - väljundite edukat saavutamist,

3.3 praktikandi kohanemisvõime töökeskkonna, kollektiivi ja enda rolliga praktikakohas

3.3 ettevõtte rahulolu praktikandi töösooritusega ja ettepanekutega,

3.4 tegurid, mille poolest praktikant praktika kestel silma paistis.

 

4.  Tunnustamine

4.1. Parimale praktikandile antakse ülekoolilisel praktikaüritusel tunnistus ja auhind.

4.2. Tunnustuse saajate kohta ilmub teavitus kooli meediakanalites

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/23/42