Põlvamaa metsaühistu stipendium

Koostöös Põlvamaa Metsaühistuga välja antav stipendiumii eesmärgiks on metsandusega seotud erialade populariseerimine, metsanduse erialadel õppivate Põlva maakonna õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ning Eesti erametsandusele spetsialistide koolitamisele kaasaaitamine. 


Stipendium on mõeldud metsanduse valdkonna päevase õppevormi õpilasele, kes

·        elab Põlva maakonnas

·        on õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele

·        tegeleb aktiivselt kutseala, spordi ja koolivälise tegevusega

 

Stipendiumifondi suurus on 1300 eurot. Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm  ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-teabehaldusspetsialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.

 

Komisjoni  koosseis on järgmine:

·        esimees – Tarmo Lees, MTÜ Põlvamaa Metsaühistu esindaja

·        liikmed – Gunnar Reinapu, KIK metsaosakonna juhataja
                         Peep Arold, Luua Metsanduskooli metsaülem         

 

 

Varasemad stipendiaadid:

2010/11 – Kaivo Kaljuvee

2011/12 – Kuldar Ilm

2012/13 – Andi Jaaska

2013/14 – Andi Jaaska

2015/16 – Piret Jüriöö

2016/17 - Kristjan Kattai

2017/18 - Karl Jürgen Pall

2018/19 - Karl Jürgen Pall

2019/2020 - Kardo Sõukand

2020/21 - Romet Ereline

2021/22 - Siim Lepp

2022/23 - stipendium jäi välja andmata

MTÜ Põlvamaa Metsaühistu stipendiumi statuut

Vastavalt MTÜ Põlvamaa Metsaühistu ja Luua Metsanduskooli vahel 30. augustil 2010 sõlmitud koostöölepingule

1. MTÜ Põlvamaa Metsaühistu, soovides kaasa aidata metsandusliku kutsehariduse populariseerimisele, asutab õppeaastaks stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures.

 

2. Stipendiumi on välja pannud MTÜ Põlvamaa Metsaühistu.

 

3. Stipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse (päevase) õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt kutseala ja spordiga ning koolivälise ühiskondliku tegevusega, on õpingutesse ja töösse suhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.

 

4. Stipendiumi suurus on 1300 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse osamaksetena välja kord kuus.

 

5. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse avalikult välja Luua MK koduleheküljel ja infostendidel septembris.

 

6. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada kõik Luua MK õpilased, kes õpivad metsandusvaldkonna päevases õppevormis ja elavad Põlva maakonnas.

 

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb õpilasel kooli kantseleisse esitada järgmised dokumendid:

7.1 Taotlus alltoodud blanketil;

7.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga seotud tulevikuplaanid ja lühike kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta;

7.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta (seisuga 31.08).

 

Tõendil peab olema kinnitus, et õpilasel ei ole käskkirjalisi karistusi ega õppevõlgnevusi.

 

9. Stipendiumitaotlusi hindab kolmeliikmeline komisjon koosseisus:

           Esimees: MTÜ Põlvamaa Metsaühistu esindaja.

            Liikmed: üks Luua MK juhtkonna esindaja ja üks SA Erametsakeskus juhatuse esindaja.

   

10. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

 

11. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide alusel:

11.1 Eelneva õppeaasta keskmine hinne;

11.2 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne);

11.3 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv).

 

12. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.

 

13. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui

 

13.1 Stipendiaat katkestab erialased õpingud Luua MKs;

13.2 Stipendiaadi keskmine hinne on oluliselt langenud ning on tekkinud

õppevõlgnevused ja lubatud arvust rohkem põhjuseta puudumisi;

13.3 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 13.1-13.3 osas.

14. Stipendiumisaaja avalikustatakse Luua MK ja Põlvamaa Metsaühistu kodulehekülgedel.

 

15. Stipendiumisaajale on stipendium tulumaksuvaba.

 

16. Stipendiumisaaja ja Luua MK sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.

 

Lae alla stipendiumi taotlusvorm