Uudised

Luua Metsanduskoolil on tunnustatud praktikasüsteem

Luua metsanduskooli praktikasüsteem on pälvinud tunnustust nii ettevõtete, praktikat sooritavate õpilaste kui väliste hindajate poolt. Selle kinnituseks anti koolile üle ka vastavad märgised. 

Kutseõppeasutuste praktikasüsteemi hinnati SA Innove tellimusel. Hindamisprotsess oli mitmeetapiline ning selles osalesid erinevad osapooled – kool ise läbi enesehindamise, praktikaettevõtted läbi praktikajuhendajate ning assessorid ehk välised hindajad.

Tõsisem arendustöö Luua metsanduskooli praktikasüsteemiga algas 2011. aastal. Selle aja jooksul on praktikate sooritamise põhimõtteid ja tulemuste hindamist arendatud, kuid töö ei ole veel lõppenud. Kooli enesehinnangu järgi on praktikasüsteemi olulisim tugevus päevase õppevormi õpilastele personaalne lähenemine igale praktikandile, mida aitab saavutada ainulaadne tagasisidestamise süsteem. See koosneb tagasiside andmisest spetsiaalses elektroonilises keskkonnas ning individuaalsest vestlusest. Tänu sellele on võimalik praktikandil planeerida uusi eesmärke, muuta käitumist ning arendada läbivaid kompetentse, mis kipuvad tavaliselt õpingute tahaplaanile jääma.

Enesehinnangus on välja toodud ka mitmed arendamist vajavad osad kogu praktikasüsteemis. Põhiliselt on need seotud ettevõtetega suhtlemise, praktikate seire ja ettevõtete kaasamisega. Konkreetsete sammudena on tuleval aastal kavas töötada välja praktikaettevõtete tunnustamissüsteem, praktika osapoolte rahulolu-uuringu läbiviimine ja praktikasüsteemi toimivuse ja tõhususe hindamine.

SA Innove tellimusel hindas ettevõtete poolset praktikasüsteemiga rahulolu Eesti rakendusuuringute keskus Centar. Uuringust selgus, et üldiselt on ettevõtete praktikajuhendajad Luua metsanduskooli praktikasüsteemiga rahul. Nii toodi meie kooliga seoses esile häid kogemusi praktikantide ja õpipoisiõppega.

Ka praktikasüsteemi hinnanud assessorite hinnangul on meie kooli metsuri, harvesterioperaatori, forvarderioperaatori ja forvarderioperaatori õppekavade praktikasüsteem nõuetele vastav. Tugevustena tõid assessorid välja süsteemse lähenemise ja pideva praktikasüsteemi parendamise. Esile tõsteti ka praktika osapoolte vahelist head koostööd ning praktikaga tegelevate töötajate asjatundlikkust ja motiveeritust.

Praktikaprotsessi tunnustamissüsteem toimub SA Innove koordineeritava projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine" tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses" raames.

Praktikaprotsessi tunnustamissüsteemi väljatöötamise eesmärgiks oli ühtlustada koolide praktikasüsteemi toimivust, sh lähtuda praktika planeerimisel, elluviimisel, ülevaatusel ja parendamisel ühtsetest põhimõtetest ja kriteeriumidest.