Uudised

Luua metsanduskooli töötajate rahulolu on kõrge

Aprillikuus toimus Luua metsanduskoolis töötajate rahulolu-uuring. Uuringus osales 68 töötajat (74% töötajate üldarvust) ning üldine rahulolu tööga oli kõrge – keskmiselt 4,4 punkti 5-st. Kokku uuriti küsitlusega töötajate rahulolu 12-ne erineva valdkonnaga.

 

Kooli eesmärkide ja põhiväärtustega kursis olemist hinnati küsitluses 4,4 punkti peale. Ühtlaselt kõrged olid hinnangud (4,6 punkti) kooli missiooni ja visiooni, kooli eesmärkide ja põhiväärtuste tundmisele. Veidi madalamaks hinnati oma suutlikkust nõuda põhiväärtuste järgimist ka oma kolleegidelt.

Kolleegidega läbisaamist hinnati ühtlaselt kõrgelt (4,8 punkti), sama kõrgeks hinnati ka omavahelist abistamist. Juhtimisprotsessis hinnati kõige kõrgemalt seda, et juhid lasevad töötajatel oma tööd teha ega sekku liigselt tööprotsessi. Veidi madalamad olid hinnangud juhtide püüdele saada töötajatelt tagasisidet.

Kõige lahknevamad olid töötajate hinnangud töö sisule ja arenguvõimalustele – kui töö tähtsust ja huvitavust hinnati 4,7-4,6 punkti ulatuses, siis punktid tööalaste kogemuste jagamisele olid 3,4-3,9. Madalamalt hinnati ka töötasu vastavust töötaja panusele.

Kooli mainet hinnati keskmiselt 4,4 punktiga, kõrgelt hinnati ka kooli uuendusmeelsust (4,8 punkti).

Vastajatel paluti vabas vormis anda hinnang ka sellele, mis on läinud kolme aasta jooksul koolis paremaks ja mis pole muutunud või on läinud halvemaks. Positiivselt hinnati kooli uut struktuuri ja tööjaotust, tehnilist baasi ja tulemustasusid. Üks vastaja rõhutas: „Kooli õpetajaskond ikkagi lõpuks saavutanud õpilaste oskuste ja teadmiste viimise sellisele tasemele, et nad saavutavad nõutud lävendid ja omandavad tööks vajaliku kutse ning avardavad oma  maailmapilti. See ongi hästi tehtud.“

Edenenud ei ole vastajate hinnangul õpilaste suhtumine õppetöösse, samuti on säilinud hulga bürokraatiat. Esile toodi ka probleeme õpilastega: „Õpilaste eluviis väljaspool koolitunde: vähene liikumine; tunde ja tunde mängitakse ainult arvutimänge või ollakse mobiiltelefonis; käitumisprobleemid (kuni agressiivsuseni välja). Süüakse ühekülgselt (krõpsud, magusad joogid). Tundidest puudumine.“

Järgmise sammuna arutatakse küsitluse tulemusi eraldi kooli erinevates osakondades, samuti kogub juhtkond kokku tehtud ettepanekud.