Uudised

Luua metsanduskooli õpilaste rahulolu kooliga on kõrge

Käesoleva aasta märtsis-aprillis viis SA Innove läbi kutseharidust pakkuvates haridusasutustes läbi õpilaste rahuloluküsitluse. Tulemused näitasid, et Luua metsanduskooli õpilaste rahulolu õppetöö ning koolikeskkonnaga on väga kõrge.

 

Kui vaadata õpilaste rahulolu kooliga üldiselt, siis võrreldes kõikide koolide keskmise tulemusega (3,9) on meie kooli õpilaste rahulolu kõrgem (4,5). Kui võrrelda käesoleva aasta tulemusi kaks aastat tagasi läbi viidud küsitluse tulemustega, siis meie õpilaste rahulolu on sama, kuid üldine keskmine rahulolu on langenud (2017. oli see 4,1).

 

Vastustest on näha, et meie õpilased tunnevad end koolis hästi, tulevad kooli hea meelega ja koolis on huvitav.

 

Väga kõrgelt hinnati ka meie kooli õpetajate tööd. Nii näiteks leidsid pea kaks kolmandikku vastajatest, et õpetajaid huvitab see, kuidas mul koolis läheb. Kõrgelt hinnati ka õppedistsipliini, tunniplaani ja õppekava ülesehitust ning õpetajate ja õppetöö taset.

 

Põhjalikult uuriti küsitluses ka õpilaste kokkupuudet koolikiusamisega. Kokkuvõtlikult võib öelda, et meie kool on peaaegu kiusamisvaba kool – asjade lõhkumist või ära võtmist ei ole kogenudpeaaegu mitte ükski õpilane, sama on ka norimise või mõnitamise ja löömise ja tõukamise kogemisega. Eraldi tooks esile ka küberkiusamise kogemise – kutsekeskhariduse tasemel õppijatest ei ole seda üldse kogenud, kutsekeskhariduse tasemel õppijatest on kogenud seda üksikud.

 

Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et meie õpilased on uhked oma kooli üle ning soovitaksid Luua metsanduskoolis õppimist ka oma sõpradele. Seda kinnitavad ka kooli maine küsitluse tulemused.

Rahulolu ja koolikeskkonna küsitlustele vastas kokku 6253 õppijat 24-st kutseõppesutusest.

 

 

Allikas: Graafikute allikas: SA Innove