Noore maastikuehitaja stipendium

Noore maastikuehitaja stipendiumi konkurss

 

2010. aastal asutas Luua metsanduskool noore maastikuehitaja stipendiumi, soovides populariseerida aianduslikku kutseharidust. Stipendiumi eesmärk on toetada kooli aiandusvaldkonna päevase õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös,  tegeleb aktiivselt  kutseala, spordi ja koolivälise ühiskondliku tegevusega ning kes on oma õpingutesse ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.

 

Stipendiumi suurus on 1300 eurot.

Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-personalispestialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .

 

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal. Komisjoni  koosseis:

esimees – Luua MK direktor

liikmed – õppeosakonna esindaja

                praktika koordinaator

                õpetajaskonna esindaja

                õpilasesinduse liige

 

 

Varasemad stipendiaadid:

2011/2012 - Catty Tirmaste

2012/2013 – Liisi Raig

2015/2016 – Mihkel Kajanus

2017/2018 - Elke-Elise Robam

2018/2019 - Elke-Elise Robam

Luua Metsanduskooli noore maastikuehitaja stipendiumi statuut

Vastavalt Luua Metsanduskooli juhtkonna otsusele 23.09.2010 asutab Luua Metsanduskool (edaspidi kool) noore maastikuehitaja stipendiumi, soovides populariseerida aianduslikku kutseharidust.

 1. Stipendiumi eesmärk on toetada kooli aiandusvaldkonna õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt kutseala, spordi ja koolivälise ühiskondliku tegevusega ning kes on oma õpingutesse ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.

2. Stipendium määratakse kooli aiandusvaldkonna statsionaarse (päevase) õppevormi õpilasele.

3. Stipendiumi suurus on 130 eurot kuus. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja igakuuliselt. Stipendiumi finantseeritakse kooli majandustegevusest laekunud tulu arvelt.

4. Iga aasta septembris kuulutab kool oma koduleheküljel ja infostendidel välja konkursi stipendiumi taotlemiseks.

5. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada kooli maastikuehituse päevase õppevormi õpilased.

 

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:

6.1 Taotlus alltoodud blanketil;

6.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga seotud tulevikuplaanid ja lühike kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta;

6.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta (seisuga 31.08).

Tõendil peab olema kinnitus, et õpilasel ei ole käskkirjalisi karistusi ega õppevõlgnevusi.


7. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

· Esimees: kooli direktor

· Liikmed: juhtkonna esindaja, aiandusvaldkonna praktika koordinaator, üks õpetajaskonna esindaja, üks õpilasesinduse liige.


8. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

9. Kool teatab stipendiumi saajast koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult.


10. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide põhjal:

10.1 Eelneva õppeaasta õpitulemuste keskmine hinne;

10.2 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne);

10.3 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv).


11. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.


12. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui

12.1 Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud koolis;

12.2 Keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused ja lubatud arvust rohkem põhjuseta puudumisi;

12.3 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 12.1-12.3 osas.


13. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

14. Stipendiumi saaja ja kool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.

 

Taotlusvorm lae alla siit