Vastuvõtutingimused

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

  1. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
  2. Erialane test metsanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.
  3. Motivatsiooniküsimustik - Küsimustikus on küsimusi erialaste tööde ja tööriistade kohta.
  4. Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
  5. Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.

 

Eriala

Õppevorm

Vastuvõtmise alus

Arborist

mittestatsionaarne

erialane test sh motivatsioonikiri

Forvarderioperaator

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Harvesterioperaator

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Maastikuehitaja

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Maastikuehitaja

Statsionaarne-koolipõhine

*

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) (oktoobrist)

mittestatsionaarne

-

Matkajuht

mittestatsionaarne

test ja essee

Puittaimede hindaja (novembrist)

mittestatsionaarne

puittaimeliikide määramise test, vestlus

Metsakasvatus

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Metsur

Statsionaarne-koolipõhine

*

Metsatehnik

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Metsamajanduse spetsialist (novembrist)

mittestatsionaarne

erialane test

Puukooliaednik

 

mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine 

motivatsiooni küsimustik

 

*Statsionaarsesse-koolipõhisesse õppesse kandideerimise tingimuseks on vestlus.

 

Kutseõppeasutuse seaduse järgi jaguneb õppevorm statsionaarseks (päevaõppeks) ja mittestatsionaarseks (sessioonõppeks).  Loe lähemalt õppevormide kohta.

8-tasemelise Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) kohta saad rohkem infot kutsekoja veebilehelt.