Tehnilisel vaatlusel selgitame välja operaatorite teadmised ja oskused ning metsamasina tehnilise seisukorra Tehniline vaatlus toimub vaatluse tellinud ettevõtte metsamasinal.  Kolme- kuni neljatunnise vaatluse jooksul jälgime operaatori tööprotsessi raielangil, hinnatakse masina tehnilist seisukorda ja tehtud tööd. Vaatluse käigus suhtleme operaatoriga ja teostame visuaalset vaatlust kasutades selleks ka kaameraid ning droone. Võtame põhjalikuks analüüsimiseks masina seadistus-, järkamis- ja toodangufailid. Kogutud materjali põhjal koostame kirjaliku raporti ja paneme paika soovituslikud koolitusteemad.
 

Koostöös tööandja ja operaatoriga koostatakse vajalikest koolitusteemadest individuaalne õppekava. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi Luua Metsanduskooli ruumides ja simulaatoritel. Praktiline osa toimub raielangil koolituse tellinud ettevõtte metsamasinal. Täienduskoolituse õppekava maht sõltub operaatori koolituse vajadusest. Täienduskoolituse läbinud masinajuhi teadmised peavad vastama õppekavas ettenähtud hindamiskriteeriumitele. Täienduskoolituse läbinule ulatame teadmiste täiendamise kohta ka vastava tunnistuse. 

 

 

Mida tehniline vaatlus sisaldab?

  • Metsamasina vaatlus

Metsamasina hindamisel määratakse ära metsamasina üldine ja tööorganite tehniline seisukord, vaadatakse üle metsamasina seadistused. Vajadusel lisatakse hoolduse ja remondi soovitused.

  • Operaatori vaatlus

Operaatori vaatlusel selgitatakse välja operaatori tase metsamasinaga töötamisel, töö planeerimise oskused, töövõtted ja automaatika kasutamine. Vaatleja peab selgelt saama aru operaatori teoreetilistest teadmistest metsamasina hooldamise ja remondi alal, metsamasina arvutiprogrammi kasutamise oskustest ja puude valiku põhimõtetest erinevatel raietel ning ergonoomika vajalikkusest metsamasinaga töötamisel.

  • Tööpildi vaatlus,  mille käigus jälgitakse:
  • raielangi ja laoplatsi planeeringut,
  • metsakasvatuslikest nõuetest kinnipidamist,
  • sortimendi ladustamist ja paigutamist kokkuveotee kõrval ning okste paigutust,
  • rööpa sügavust ja meetmeid rööbaste tekke ära hoidmiseks,
  • harvendusraidel puude vigastusi ja kasvava metsa kvaliteeti,
  • keskkonnaohutuse nõuete jälgimist hooldus- ja remonttööde tegemisel.