Valikpakkumine

Valikpakkumine Katlamaja kinnistu võõrandamiseks

Haridus- ja Teadusministeerium ja Luua Metsanduskool kuulutavad välja avaliku kirjaliku valikpakkumise vastavalt haridus- ja teadusministri 14.10.2023 käskkirjale nr 1.1-2/23/282 „Riigivara avaliku valikpakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine“ ning selle lisale "Valikpakkumise tingimused ja kord".

 

11.12.2023 kl 11.05 toimuval avalikul kirjalikul valikpakkumisel on müügis Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel ning Luua Metsanduskooli valduses oleva Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Luua külas asuv Katlamaja kinnistu (registriosa nr 6814850, pindala 1955 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71491, katastritunnusega 57801:001:0531, tootmismaa) koos oluliste osade ja päraldistega sh hoone ning sellega lahutamatult seotud kaugküttesüsteem (katel, korsten, soojatrassid jt) vastavalt käesoleva käskkirja lisas „Riigivara võõrandamise valikpakkumise tingimused ja kord“ toodud valikpakkumise tingimustele. Valikpakkumisel alghinda, tagatisraha ega osavõtutasu ei määrata.

 

Kirjalikul valikpakkumisel osalemiseks saadab või esitab valikpakkumisel osaleja pakkumise kinnisasja ostmiseks kinnises ümbrikus hiljemalt 11.12.2023 kella 11.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumile aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne valikpakkumist“ ja pealkiri „Katlamaja“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

 

Kirjalik pakkumine iga kinnistu koha eraldi peab sisaldama: 

  1. pakkuja nimi, registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  2. avaldus müüdava vara (sh objekti nimetus) ostmiseks valikpakkumisel;
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  4. nõustumine valikpakkumisel osalemise ja võõrandatava vara ostmiseks valikpakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. dokument/väljavõte, mis tõendab, et pakkuja on soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses;
  6. kinnitus, et pakkuja võtab üle senise võrguettevõtja (Luua Metsanduskooli) kohustused sh kaugkütteseaduses sätestatud võrguettevõtjale kehtivad kohustused ning kohustub sõlmima pärast kinnistu omandamist soojuse ostu-müügilepingu senise katlamaja omanikuga Luua Metsanduskooliga;
  7. kinnitus, et pakkuja kohustub vara ostmisel ehitama katlamajale eraldi elektriliitumise hiljemalt 1 aasta jooksul vara omandamisest;
  8. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris.

 

Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub valikpakkumise tingimustega, on tutvunud müüdava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda võõrandatava kinnisasja eest valikpakkumisel pakutud hinda ja sõlmida müügileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Valikpakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

 

Kirjaliku pakkumise avamine toimub 11.12.2023 kell 11.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik.


Enne pakkumise tegemist tuleb tutvuda „Riigivara võõrandamise valikpakkumise tingimused ja korraga“. Kõik asjast huvitatud isikud saavad tutvuda võõrandatava varaga kohapeal leppides kokku aja Luua Metsanduskooli haldusspetsialistiga: Aiko Laas, tel 5566 2915 või e-post: aiko.laas@luua.ee.